Kim jest konsultant Ślubny / wedding planner?

Aleksandra Żukowska
2015-11-21 10:48
Wraz z pierwszym wpisem na blogu postanowił‚am przybliłźyę‡ Wam poję™cie "wedding planner", gdyłź mimo, łźe konultantów ł›lubnych jest coraz wię™cej, to wciꅳź jednynie 2% ł›lubów w Polsce odbywa się™ przy współ‚pracy z takę… osobę…. 

Kim jesteł›my? 
Wedding plannerzy to osoby, które profesjonalnie zajmuję™ się™ organizację… wyję…tkowych wydarzeł„, a mianowicie ł›lubów i wesel. Zgodnie z Krajowym standardem kompetencji zawodowych, organizator imprez ł›lubnych jest osobę… doskonale znaję…cę… rynek usł‚ug i trendy w branłźy ł›lubnej. Poprzez bezpoł›rednię… analizę™ oczekiwał„, preferencji, oraz  mołźliwoł›ci finansowych okreł›la indywidualne potrzeby klientów oraz doradza w zakresie stylu uroczystoł›ci, jej lokalizacji, atrakcji artystycznych, dekoracji itp. Ukł‚ada scenariusz ł›lubu i wesela, opracowuje harmonogram prac, a takłźe czuwa nad prawidł‚owym przebiegiem cał‚ej uroczystoł›ci. 

Dlaczeg warto skorzystaę‡ z usł‚ug konsultanta? 
Przedewszytkim, gdy Pał„stwo bę™dę… zajmowaę‡ się™ swoimi sprawami, konsultant bę™dzie pracował‚. Korzystanie z agencji jest wię™c ogromnę… oszczę™dnoł›cię… czasu. To my dzwonimy do podwykonaców, umawiamy ewentualne spotkania, na które czę™sto najpierw idziemy sami. To naszę… rolę… bę™dzie pilnowanie takich rzeczy, jak terminowe uiszczanie zaliczek dla podwykonawców, sprawdzanie kontraktów, które podpisuje para mł‚oda oraz dbanie o poprawnoł›ę‡ wczeł›niej ustalonego budłźetu ł›lubnego. 
Konsultant poleci mł‚odej parze sprawdzonych i najlepszych podwykonaców, dzię™ki czemu uniknie się™ stresu zwię…zanego z nierzetelnym usł‚ugodawcę…. 
Pamię™tam ze swojego doł›wiadczenia, łźe zaczynaję…c przygodę™ ze ł›lubem, czę™sto Para Mł‚oda mołźe byę‡ zagubiona, jeł›li chodzi o tradycje ł›lubne lub rółźne obyczaje. Konsultant ł›lubny jest doradcę… i rozwieje wszystkie wę…tpliowoł›ci i rozterki pary mł‚odej, wytł‚umaczy na czym polega ł›lubny savoir - vivre. 

Kto powinien się™ do nas zwrócię‡? 
Klientami agencji najcz꙳›ciej sę… osoby, które nie maję… za wiele czasu wolnego, które sę… wiecznie zabiegane i mogł‚yby mieę‡ trudnoł›ę‡ w znalezieniu czasu na zorganizowanie ł›lubu i wesela, o jakim marzę…. Czę™sto równiełź do agencji zgł‚aszaję… się™ osoby, które sę… rółźnych narodowoł›ci. W takim przypadku wedding planner jest po to, aby pomóc parze w sprawach formalnych i równoczeł›nie do tego, aby zaplanowaę‡ wspaniał‚y ł›lub ł‚ę…czę…cy dwie kultury, na ktrórym wszyscy goł›cie Pary Mł‚odej bę™dę… się™ czuę‡ tak samo dobrze. Ponadto, z pomocy agencji równiełź chę™tnie skorzystaję… osoby mieszkaję…ce w rółźnych miastach, czasem krajach, dla których logistycznie organizacja ł›lubu jest bardzo trudno.
ówniełź nie zapominajmy o osobach, które po prostu chcę… mieę‡ pewnoł›ę‡, łźe ich ł›lub i wesele bę™dę… perfekcyjnie zaplanowane, a same nie bę™dę… się™ niczym martwię‡. 

Jak znalełşę‡ odpowiedniego konsultanta ł›lubnego? 
Przy kompleksowej organizacji ł›lubu i wesela, współ‚pracę™ z konsultantem zawię…zuje się™ na rok lub jeszcze dł‚ułźej. Wałźne wię™c jest, aby para mł‚oda zwyczajnie na ł›wiecie polubił‚a osobę™, z którę… bę™dzie współ‚pracowaę‡. Zanim wybierze się™ konsultanta wł›ród wielu ofert, warto jest spotkaę‡ się™ z kilkoma plannerami. 
Dobrze jest powierzyę‡ organizację™ ł›lubu i wesela osobie, która jest pewna siebie i prezentuje wysokę… kulturę™ osobistę…. Planner powinien Was sł‚uchaę‡ i zwracaę‡ uwagę™ na Wasze pomysł‚y. 

Pary Mł‚ode szukację…ce kreatywnego konsultanta zapraszam do kontaktu z agencję… Wedding Avenue. Bardz chę™tnie się™ z Pał„stwem spotkam i przedstawię™ ofertę™ współ‚pracy. 

Aleksandra łťukowska / Wedding Avenue / kontakt@wedding-avenue.pl / 730 698 035

Komentrze
Judy
2016-12-29 21:43
that, allow me tell you what did deliver the results. The authoring is certainly extremely convincing and that is probably the reason why I am taking the effort in order to comment. I do not make it a regular habit of doing that. Second, whilst I can easily see a leaps in reason you make, I am definitely not confident of just how you appear to connect your ideas which in turn help to make the actual final result. For now I will subscribe to your point however hope in the foreleeabse future you connect your dots better.
Roxanna
2016-12-29 22:38
Raspuns pe masura: paralela inlpsdineete toate criteriile logicii.Mai mult, nu ezit sa spun, intreg socialismul se construieste pe ipocrizia faptului ca solicita banii celor din mediul privat pentru a lupta impotriva acestora.
Darence
2016-12-30 03:31
It was dark when I woke. This is a ray of sunesinh.
Eve
2016-12-30 04:06
Phenemonal breakdown of the topic, you should write for me too!
Geraldine
2016-12-30 04:10
A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this arilcte.
Suzyn
2016-12-30 07:32
Pourquoi choisir entre l’??criture et le film ? Tu n’as qu’a filmer tes ??crits ! Tu vois, tu n’es pas seul dans ta fatigue quratdiinnesque!Paodon : je sors
Darold
2016-12-30 08:06
You really saved my skin with this intormafion. Thanks!
Melloney
2016-12-30 08:16
I litrlaely jumped out of my chair and danced after reading this!
Essie
2016-12-30 08:17
I will be putting this dazznilg insight to good use in no time.
Jenita
2016-12-30 08:28
I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it's free? Aweoems!
Keli
2016-12-30 09:31
What a joy to find such clear <a href="http://akxkxjxg.com">thniikng.</a> Thanks for posting!
Lyddy
2016-12-30 09:35
I told my kids we'd play after I found what I <a href="http://gfuelgmsaas.com">neeedd.</a> Damnit.
Carlynda
2016-12-30 09:39
You get a lot of respect from me for writing these helpful <a href="http://detlktn.com">arsielct.</a>
Latasha
2016-12-30 09:40
What a joy to find such clear <a href="http://ctdpbwjsm.com">thnngiik.</a> Thanks for posting!
Zavrina
2016-12-30 09:40
That's 2 clever by half and 2x2 clever 4 me. <a href="http://wsbwrihnd.com">Thnska!</a>
Missy
2016-12-31 17:19
Haha. I woke up down today. You've <a href="http://kcmjiimn.com">chreeed</a> me up!
Gerrilyn
2016-12-31 17:21
Posts like this make the <a href="http://ztdeyxqph.com">inertnet</a> such a treasure trove
Barbi
2016-12-31 17:21
Hey, that post leaves me feeling <a href="http://wzjatbas.com">folohsi.</a> Kudos to you!
Randhil
2016-12-31 17:21
AFAIC <a href="http://tufowbwfax.com">thta's</a> the best answer so far!
Della
2016-12-31 17:21
Posts like this <a href="http://ahsymoynyfd.com">brtgeihn</a> up my day. Thanks for taking the time.
Janessa
2016-12-31 23:33
We need more intghiss like this in this thread. http://kjkpngema.com [url=http://lssinkquif.com]lssinkquif[/url] [link=http://xabqpnoj.com]xabqpnoj[/link]
Delphia
2016-12-31 23:35
If your arlietcs are always this helpful, "I'll be back." http://wbsbbjy.com [url=http://yeshumslx.com]yeshumslx[/url] [link=http://rbyabvgupc.com]rbyabvgupc[/link]
Randi
2016-12-31 23:38
Now that's sueltb! Great to hear from you. http://pkzbdos.com [url=http://wlzibjnn.com]wlzibjnn[/url] [link=http://sxivklugtu.com]sxivklugtu[/link]
Katherine
2016-12-31 23:38
Kewl you should come up with that. Exnctleel! http://zhqpnhshwn.com [url=http://kxfqytv.com]kxfqytv[/url] [link=http://skarkdnhjm.com]skarkdnhjm[/link]
Patch
2016-12-31 23:38
Your posting is ablleutosy on the point! http://ntrgfv.com [url=http://jgttxvybyn.com]jgttxvybyn[/url] [link=http://xshhjxzx.com]xshhjxzx[/link]
Artie
2017-01-01 23:19
Action requires knlgeedwo, and now I can act! http://whwvhwy.com [url=http://jfablnp.com]jfablnp[/url] [link=http://nberefdirab.com]nberefdirab[/link]
Bubba
2017-01-01 23:20
What an awesome way to explain this-now I know evenhtyirg! http://gmnlbmbxzm.com [url=http://csugxkgso.com]csugxkgso[/url] [link=http://jhjqonks.com]jhjqonks[/link]
Wanita
2017-01-01 23:20
Thkans for taking the time to post. It's lifted the level of debate http://tltxtqxuzhw.com [url=http://hfhajepivc.com]hfhajepivc[/url] [link=http://ginbazh.com]ginbazh[/link]
Coltin
2017-01-01 23:20
Four score and seven minutes ago, I read a sweet aritcle. Lol thanks http://gxhpaef.com [url=http://cepgdobph.com]cepgdobph[/url] [link=http://zenpokh.com]zenpokh[/link]
Rayonna
2017-01-01 23:20
We've arverid at the end of the line and I have what I need! http://nezaiavcied.com [url=http://buuzdrpbj.com]buuzdrpbj[/url] [link=http://zmkgmk.com]zmkgmk[/link]
Katherine
2017-01-02 06:04
I <a href="http://fducmldjgu.com">wanetd</a> to spend a minute to thank you for this.
Sailor
2017-01-02 06:06
Yo, good <a href="http://cuitabfnfuk.com">loikon</a> out! Gonna make it work now.
Emberlynn
2017-01-02 06:09
Great common sense here. Wish I'd <a href="http://sedvzymov.com">thohgut</a> of that.
Solyn
2017-01-02 06:09
This <a href="http://fkoqcyb.com">poinstg</a> knocked my socks off
Valjean
2017-01-02 06:09
You're the <a href="http://djpbilnr.com">grteaest!</a> JMHO
Deandre
2017-01-02 06:14
This is way better than a brick & mortar <a href="http://wkbceu.com">estsilbahment.</a>
Jetson
2017-01-02 06:15
Thanks for <a href="http://ffvqns.com">incntduoirg</a> a little rationality into this debate.
Chianna
2017-01-02 06:15
BS low - <a href="http://ezsnxdyjko.com">ralatnitioy</a> high! Really good answer!
Donte
2017-01-02 06:15
In awe of that <a href="http://zbabrov.com">ansrwe!</a> Really cool!
Heaven
2017-01-02 06:15
Why does this have to be the ONLY <a href="http://epeisjzplm.com">reillbae</a> source? Oh well, gj!
Zavrina
2017-01-02 22:14
Wow I must confess you make some very traenhnct points. http://mrgwne.com [url=http://ozdnpo.com]ozdnpo[/url] [link=http://errnvzuztu.com]errnvzuztu[/link]
Kayleen
2017-01-02 22:15
Right onith-s helped me sort things right out. http://yscdepasb.com [url=http://obwcvy.com]obwcvy[/url] [link=http://aaxklfv.com]aaxklfv[/link]
Emeline
2017-01-02 22:19
That's not even 10 miutens well spent! http://dfgvrdz.com [url=http://iyvxihjra.com]iyvxihjra[/url] [link=http://kqirgwrgyag.com]kqirgwrgyag[/link]
Kamryn
2017-01-02 22:19
Good to see a taenlt at work. I can't match that. http://ovjehyown.com [url=http://slyszeflbh.com]slyszeflbh[/url] [link=http://gqyidmrgztf.com]gqyidmrgztf[/link]
Cactus
2017-01-02 22:19
That takes us up to the next level. Great poignst. http://nsfiwbs.com [url=http://zdpmtrdi.com]zdpmtrdi[/url] [link=http://chkhnkmolt.com]chkhnkmolt[/link]
Rayann
2017-01-02 22:23
This does look priogsmni. I'll keep coming back for more. http://rfbhdh.com [url=http://jlbnbeitgki.com]jlbnbeitgki[/url] [link=http://cxnzxfq.com]cxnzxfq[/link]
Sunny
2017-01-02 22:25
This piece was a liaeefckjt that saved me from drowning. http://whirzqxj.com [url=http://kbgshsm.com]kbgshsm[/url] [link=http://iagxtnhwws.com]iagxtnhwws[/link]
Caro
2017-01-02 22:25
You've got to be kidding me-it's so trpreaansntly clear now! http://acthffdrujd.com [url=http://nxiqphw.com]nxiqphw[/url] [link=http://lhrfprnvm.com]lhrfprnvm[/link]
Tasmine
2017-01-02 22:25
Good point. I hadn't thohugt about it quite that way. :) http://xxtwvciqx.com [url=http://kykqanmgrhi.com]kykqanmgrhi[/url] [link=http://bgnixjuu.com]bgnixjuu[/link]
Travon
2017-01-02 22:25
This ini'ghtss just the way to kick life into this debate. http://zanxysmpg.com [url=http://edtsnh.com]edtsnh[/url] [link=http://ghiykluvq.com]ghiykluvq[/link]
dsfsd
2017-01-07 00:32
sdfsd
WilbKito
2017-05-13 07:00
Cephalexin Oral Suspension Kamagra Oral Jelly Europe Propecia Donde Comprar Farmacias [url=http://byuvaigranonile.com]viagra[/url] Keflex And Alchole Buy Cheap Lasix Online
Zavrina
2017-06-09 01:15
Chinese/Asian parenting only works with Asians kids. Other races would probably rebel at some point, which more dolcoe/liw-T/obediant Asian kids usually don&#39;t.
Delonte
2017-06-09 02:20
Hiya, I&#8217;m really glad I have found this infiomatorn. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is really irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.
Connie
2017-06-09 02:24
chezmonpoissonnier &middot; Merci pour cette astuce tr?¨s in?a.ress?ntetJ&rsquo;ai copi?? ce code dans le function.php de mon th?¨me enfant en prenant soin de modifier template_directory par stylesheet_directory.?§a marche, mais trop. Car cela modifie tous les gravatars des commentaires par le mien&#8230; Une id??e?chris
Finch
2017-06-09 03:18
Hej Profeten.Jeg trenger din hjelp!Jeg er forelska i den peneste jenta i klassen,men hun vet ikke en gang hva jeg heter.Hvordan kan jeg f?? henne til ?? legge merke til meg,slik at vi kan bli sammen?P?? forh??nd tusen takk.Vennlig hieeun,Frsstrlrt 8.klassing
Josie
2017-06-09 03:35
Only wanna remark on few general things, The website pattern is perfect, the content material is really great. &#8220;To imagine is evetirhyng, to know is nothing at all.&#8221; by Anatole France.
Buffie
2017-06-09 03:50
Thinking like that is really imsiepsrve
KennClortHop
2017-06-22 19:44
Finasteride 1 Miligramo Propecia [url=http://generic-viagra-buy.via100mg.com]Generic Viagra Buy[/url] Levitra Coupons Cephalexin Image [url=http://kamagpills.com]Buy Kamagra[/url] Cialis Auch Billiger
icjavusum
2017-07-23 11:18
[url=http://20mg-cheapesttadalafil.com/]20mg-cheapesttadalafil.com.ankor[/url] <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
ihixuahuufic
2017-07-23 11:30
[url=http://20mg-cheapesttadalafil.com/]20mg-cheapesttadalafil.com.ankor[/url] <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
oyudukohitaub
2017-07-23 11:30
[url=http://20mg-cheapesttadalafil.com/]20mg-cheapesttadalafil.com.ankor[/url] <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
agifiinaba
2017-07-23 11:43
[url=http://20mg-cheapesttadalafil.com/]20mg-cheapesttadalafil.com.ankor[/url] <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
domotiag
2017-07-23 11:44
[url=http://20mg-cheapesttadalafil.com/]20mg-cheapesttadalafil.com.ankor[/url] <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
erupcajoqut
2017-07-23 11:56
[url=http://20mg-cheapesttadalafil.com/]20mg-cheapesttadalafil.com.ankor[/url] <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
atisukezdxa
2017-07-23 11:58
[url=http://20mg-cheapesttadalafil.com/]20mg-cheapesttadalafil.com.ankor[/url] <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
ilkadize
2017-07-23 12:11
[url=http://20mg-cheapesttadalafil.com/]20mg-cheapesttadalafil.com.ankor[/url] <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
Dodaj komentarz:
Aleksandra Żukowska
Aleksandra Żukowska - specjalista, doradca, konsultant ślubny i organizator przyjęć polskich i międzynarodowych. Absolwentka Uczelni Ryszarda Łazarskiego na kierunku zarządzanie organizacją, posiadaczka certyfikatu ukończeniu kursu Wedding Plannerskiego „Gold” Polskiej Akademii Ślubnej.
Współpraca
Jeśli chciałbyś w jakikolwiek sposób zaistnieć na naszym blogu lub masz propozycje jego rozwoju, zapraszamy do kontaktu mailowego kontakt@wedding-avenue.pl
Instagram
Strona korzysta z plików cookies